RSS

พุทธศาสนสุภาษิต

พุทธสุภาษิต – พุทธศาสนสุภาษิต

สุภาษิต แปลว่า  ถ้อยคำที่กล่าวไว้ดี (สุ=ดี,  ภาษิต=กล่าว) สามารถนำมาเป็นคติ   ยึดถือเป็นหลักใจได้

พุทธศาสนสุภาษิต  หมายถึง ถ้อยคำดีๆ ในพระพุทธศาสนา  แต่มิได้หมายความเฉพาะคำที่พระพุทธองค์ตรัสไว้เท่านั้น แม้สุภาษิตแทบทั้งหมดจะเป็นพระพุทธพจน์ก็ตาม

เช่น ถ้าเป็นภาษิตพระสัมมาสัมพุทธตรัสเอง เรียกว่า พุทธภาษิต / พุทธสุภาษิต (หรือ พระพุทธพจน์)   ถ้าพระโพธิสัตว์ กล่าวเรียกว่า โพธิสัตว์ภาษิต    ถ้าพระสาวกกล่าว ก็เรียกว่า เถรภาษิต บ้าง สาวกภาษิต บ้าง     แม้แต่คำที่เทวดากล่าว และพระพุทธองค์ได้ตรัสรับรองว่าดีด้วยการตรัสคำนั้นซ้ำ  เรียกว่า เทวดาภาษิต เป็นต้น

พุทธศาสนสุภาษิตที่นักเรียนควรรู้

ยํ เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น 
อตฺตนา โจทยตฺตานํ : จงเตือนตนด้วยตนเอง
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกข์มาให้

พุทธศาสนสุภาษิต เพิ่มเติม  คลิกที่นี่เพื่ออ่านต่อ

Advertisements
 

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบูรณาการ
ระหว่างวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาสุขศึกษา

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม

 

 

อริยสัจ4

กิจกรรมนักเรียนอริยสัจ 4

การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง  อริยสัจ 4  ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
อริยสัจ 4

ทุกข์ การมีอยู่ของทุกข์ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ ที่ชื่อว่าทุกข์เพราะทนได้ยาก
สมุทัย เหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ตัณหา คือความทะยานอยาก
นิโรธ
ความดับทุกข์ ได้แก่ดับตัณหาให้สิ้นเชิง
มรรค ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ได้แก่อริยมรรค ๘ ประการ Read the rest of this entry »

 

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน เรื่อง พระรัตนตรัย