RSS

แผนจัดการเรียนรู้

แผนจัดการเรียนรู้บูรณาการ
เรื่อง  การแก้ปัญหาของวัยรุ่นโดยใช้อริยสัจ 4 

 

แผนการจัดการเรียนรู้

วิชา  พระพุทธศาสนา  รหัสวิชา  ส 21105   ภาคเรียนที่  1     ปีการศึกษา  2556
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    โรงเรียนวัดพวงนิมิต  สพป.สระแก้วเขต1

หน่วยการเรียนรู้  ที่  2  พระธรรม
เรื่อง  พุทธศาสนาสุภาษิต     เวลา   1    ชั่วโมง
ครูประจำวิชา    นายศราวุธ  ไชยเจริญ
วันที่   8  เดือน  กรกฎาคม   พ.ศ.  2556

1. สาระสำคัญ
พุทธศาสนสุภาษิต  มีคุณค่า และประโยชน์ แก่ พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ผู้ที่อยู่ในวัยเรียน วัยทำงาน วัยครองเรือน วัยสูงอายุ หากมีเวลา ให้แก่พระศาสนาบ้าง เพียงอ่าน และท่องจำวันละบท ศึกษาให้เข้าใจ ทั้งนี้ก็เพื่อน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน จะบังเกิดประโยชน์แก่ตนเอง และ ผู้อื่นโดยทั่วไป 

2. ตัวชี้วัด

1.1 ม.1/5 อธิบายพุทธคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ 4 หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือตามที่กำหนด เห็นคุณค่าและนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของตนเองและครอบครัว

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายความหมายของ ยํ เว เสวติ ตาทิโส ได้
2. วิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติตนตามพุทธศาสนสุภาษิต คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้นได้

4. สาระการเรียนรู้

ยํ เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น
อตฺตนา โจทยตฺตานํ : จงเตือนตนด้วยตนเอง
นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกข์มาให้

5.สมรรถนะที่สำคัญในการคิด

ความสามารถในการคิด  และความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
6.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. มีวินัย
2. มุ่งมั่นในการทำงาน

7.กระบวนการจัดการเรียนรู้

กระบวนการสอนแบบมีส่วนร่วม
1.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
2.  การสร้างความรู้ร่วมกัน
3.  การนำเสนอความรู้
4.  การลงมือปฏิบัติ

8.วิธีดำเนินกิจกรรม

                1.  ครูให้นักเรียนดูคลิปวีดีโอ
2. ครูซักถามความรู้สึกของนักเรียนหลังจากดูคลิปวีดีโอจบแล้ว
3. ครูอธิบายเชื่อมโยงให้นักเรียนเห็นว่า กลุ่มบุคคลในภาพนั้นร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีและไม่ดีแสดงว่า การคบคนประเภทใดก็ย่อมเป็นเช่นนั้น คบคนดีก็ย่อมทำดีตาม คบคนชั่วก็ย่อมทำชั่ว
4. ให้นักเรียนจับกลุ่ม 3 คน โดยคละความสามารถ ให้นักเรียนเก่งหรือค่อนข้างเก่งคู่กับนักเรียนที่อ่อนหรือค่อนข้างอ่อน แล้วให้นักเรียนศึกษาความรู้จากหนังสือ ห้องสมุด  อินเทอร์เน็ต  เรื่อง พุทธศาสนสุภาษิต และอภิปรายร่วมกันจัดแสดงละครประกอบพุทธศาสนาสุภาษิตในหัวข้อต่อไปนี้
                                ยํ เว เสวติ ตาทิโส : คบคนเช่นใดย่อมเป็นเช่นนั้น
                                อตฺตนา โจทยตฺตานํ : จงเตือนตนด้วยตนเอง
                                นิสมฺม กรณํ เสยฺโย : การใคร่ครวญก่อนแล้วจึงทำดีกว่า
                                ทุราวาสา ฆรา ทุกฺขา : เหย้าเรือนที่ปกครองไม่ดีนำทุกข์มาให้
                5. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันเขียนบทละครตามพุทธศาสนาสุภาษิตที่ได้รับส่งครู  พร้อมทั้งแบ่งหน้าที่การแสดงบทบาทสมมุติและฝึกซ้อม
6. เมื่อนักเรียนเขียนบทละครเรียบร้อยแล้วให้ส่งครูตรวจสอบความถูกต้อง
7. นักเรียนและครูนัดหมายการถ่ายทำคลิปวีดีโอ

9.  สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้
                https://krupopsarawut01.wordpress.com

10.  การวัดผลประเมินผลหน่วยการเรียนรู้ 

11.  วิธีการวัดผลประเมินผล
    1.1.  สังเกตการร่วมกิจกรรม
1.2   การสนทนา ซักถามในชั้นเรียน
1.3   ตรวจชิ้นงานของนักเรียน

12.  เครื่องมือการวัดผลประเมินผล
     2.1  แบบบันทึกการสังเกตการร่วมกิจกรรม
2.2  แบบบันทึกคะแนน

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: