RSS

ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธเจ้า

22 มิ.ย.

ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธเจ้า

 เมื่อนักเรียนได้ชมภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่ได้จากการชมภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้

Advertisements
 

47 responses to “ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธเจ้า

 1. เด็กหญิงสุพัตรา มูลประโมค

  มิถุนายน 15, 2012 at 3:47 am

  ได้ความรู้ และการใช้ชีวิตของคนในอดีตค่ะ

   
 2. อรฤดี ดีโพนพัก

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:23 am

  สนุกดีค่ะ ทำให้เราเข้าใจพุทธประวัติมากขึ้นด้วยค่ะ

   
 3. เด็กชายเด่นชัย ขำสุขเลิศ

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:24 am

  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับพุทธประวิติมากขึ้นครับ

   
 4. อินทุอร ด่านมะลิ

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:24 am

  ทำให้เรามีความรู้เกี่ยวกับประวัติพระพุทธเจ้าค่ะ

   
 5. ยงยุทธิ์ สุขประสงค์

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:29 am

  สนุก และได้ความรู้ความเข้าใจประวัติพระพุทธเจ้า และเห็นความเป็นอยู่ในสมัยก่อนด้วยครับ

   
 6. ธีระยุทธ กุลาศาสตร์

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:31 am

  สนุกมากครับคุณครู

   
 7. หนึ่งฤทัย ไทยน้อย

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:33 am

  อยากดูเรื่องอื่นๆอีกค่ะ สนุกดี

   
 8. มิรินทร เรืองศรี

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:34 am

  ได้รับความรู้ มีความเหลิดเพลินในการชมครับ

   
 9. เด็กชายปรีชา มาไสย์

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:36 am

  ตื่นเต้นดีครับ

   
 10. เด็กหญิงนิภาพรรณ จันทร์สา

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:38 am

  ได้ความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้นค่ะ

   
 11. โบว์ แย้มผิว

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:39 am

  ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของชีวิตคนเรา

   
 12. นครินทร์ สุขลาภ

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:40 am

  คนเรามีเกิด แก่ เจ็บ ตาย

   
 13. เด็กหญิงสโรชา วิชาชัย

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:40 am

  สนุกดีค่ะ

   
 14. เด็กชายสุริยัน กองทอง

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:42 am

  ได้รู้ความเป็นมาของชีวิตคนเราครับ

   
 15. สุรศักดิ์ พรมแสน

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:43 am

  ดูหนังแล้ว สนุกและทำให้เราเป็นคนดีได้ครับ

   
 16. ชลธี ทองมี

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:44 am

  สนุกมากๆๆๆครับผม

   
 17. ดนุสรณ์ ประเสริฐเสียง

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:46 am

  ได้ความรู้เรื่องพุทธประวัติครับ

   
 18. พงษ์ศักดิ์ อนุนิวัฒน์

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:48 am

  สนุกครับ

   
 19. เด็กชายเพชรมณี ศรีธรรม

  มิถุนายน 15, 2012 at 11:50 am

  นำความรู้ไปใช้ได้ครับ

   
 20. ด.ช กฤษณะ ใจสูงเนิน

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:45 am

  วันนี้ข้าพเจ้าได้ดูการตูนถึงตอนพระพุทเจ้าเดินทางสายกลาง

   
 21. ด.ช.สิทธิศักดิ์ อุตะกะ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:46 am

  สามารถนำไปใช้ในชีวิตได้

   
 22. ด.ช.สิทธิศักดิ์ อุตะกะ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:47 am

  ได้ความรู้ และการใช้ชีวิตของคนในอดีตค่ะ

   
 23. ศิริวรรณ สระฉกรรจ์

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:48 am

  วันนี้ขาพเจ้าได้ดูประวัติพระพทุธเจ้าถึงช่วงที่พระพทุธเจ้าได้ตัดสินพระทัยเดินทางสายกลาง ขาพเจ้าได้มีความรู้สึกว่าพระพทุธเจ้ามีความสำคัญของศาสนาเเละพระพทุธเป็นผู้ที่มีความอดทนเป็นเลิศขาพเจ้าจะนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันสืบต่อไปเพื่ออนาคตของหน้าขาพเจ้า

   
 24. ด.ช.สิทธิศักดิ์ อุตะกะ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:48 am

  ได้ความรู้ และการใช้ชีวิตของคนในอดีต8iy[

   
 25. รพีภัทร บุญเฟื่อง

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:49 am

  พระพุทธเจ้าได้รู้เกี่ยวกับ เกิด แก่ เจ็บ ตาย และทรงบวชและพระพุทธเจ้าได้เดินสายกลาง

   
 26. เด็กชาย ฉลิมวงษ์ แย้มผิว

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:49 am

  วันนี้ข้าพระเจ้าได้ดูถึงตองพระพุธเจ้าเดินทางสายกลาง ข้าพระเจ้าได้เเสดงความคิดเห็นว่าพระพุธเจ้านันมีความพยายามต่ออุปะสักต่อการมุ้งมันในการตัดสินใจและเป็นห่วงประชาชนและมีความหาความหมายของชีวิตของตนเอง

   
 27. ศุภิสรา วัททุมมา

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:51 am

  ได้ดูถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงเดินธรรมสายกลางเพราะพระองค์ทรงเห็นธรรมะเห็นคน เกิด แก่ เจ็บ และ ตาย

   
 28. ด.ญ.ชลธิชา บุบผา

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:52 am

  วันนี้ข้าพเจ้าได้ดูการ์ตูนของพระพุธทเจ้าถึงตอน เดินทางสายกลาง รู้สึกว่าเวลาจะทำอะไรไห้เดินทางสายกลางจะไม่หย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปจะเดินทางสายกลางอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้…

   
 29. ด.ญ.ณหทัย เจริญสุข

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:52 am

  ดูถึงตอนที่พระองค์เดินทางสายกลางและพระองค์ได้ใช้ความรู้ต่างๆที่พระองค์
  ได้ตรัสรู้ความคิดความดับทุกข์

   
 30. ด.ญ พรทิพย์ ดวงเนตร

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:52 am

  วันนี้ข้าพเจ้าได้ดูกาตูนตอนพระเจ้าเดินทางสายกลาง

   
 31. นิรนาม

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:52 am

  ATSADAWUT

   
 32. ด.ช.สงกรานต์ สมสร้าง ม.1 ด.ช.บัณฑิตพงษ์ แก้วมา ม.1

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:53 am

  วันนี้ข้าพระเจ้าได้ดูถึง ตอนพระพุธเจ้าเดินทางสายกลาง ข้าพระเจ้าได้ความรู้ว่า พระพุธเจ้าได้มีความรู้มากมาย

   
 33. ด.ชเพิ่มทรัพย์ ป้องพุฒ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:54 am

  วันนี้ข้าพเจ้าได้ความรู้สึกที่ดีแล้วผมก็ดูตอนที่พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลางแล้วก็คิดว่าดีมากคับ

   
 34. หนึ่งฤทัย อินธิมาศ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:54 am

  ได้ดูถึงตอนพระพุทธเจ้าทรงเดินธรรมสายกลางเพราะพระองค์ทรงเห็นคน เกิด แก่ เจ็บ และตาย แล้วพระองค์ก็ตัดสินใจไปบวช

   
 35. ด.ญ.นิภาพร กุลบุตร

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:54 am

  ได้ดุถึงพระพุทธเจ้าได้เดิมตามสายกลาง และได้ความรู้ว่าการอดอาหารมันไม่ได้ดีหรือจะสำเร็จทุกอย่าง

   
 36. พงสธร ผายอุบล

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:54 am

  วันนี้ข้าพเจ้าได้ดูการ์ตูนถึงตอนพระพุธเจ้าเดินทางถึงสายกลาง

   
 37. ด.ญ.ภัชราภรณ์ ธรรมเที่ยง

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:54 am

  ได้ดูการตูนถึงพระพุทธเจ้าได้รู้ว่การไม่ได้กินข้าวทําให้ไม่มีความสุข

   
 38. ประกายฟ้า แก้วพิลา

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:55 am

  วันนี้ข้าพเจ้าได้ดูประวัติพระพุทธเจ้าถึงตอนที่พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลาง ได้ความรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่น

   
 39. ด.ญ.กัญญาพัชร ศิลประสาท

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:55 am

  ข้าพเจ้าได้ดูการ์ตูนเรื่อง พระพุทธเจ้า จนถึงตอนสายกลาง ข้าพเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้าง ได้รู้จักคนสมัยแต่ก่อน

   
 40. เด็กหญิง นพรัตน์ ภูผา

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:55 am

  วันนี้ข้าพระเจ้าได้ดูกาตูนถึงตอนพระพุทเจ้าเดินทางสายกลางมีความรุ้สึก มีความเมตตรา พยายามค้นข้วา ได้รู้สิ่งพายนอกต่างๆ พายนอก และได้รู้ถึง ความเกิด ความแก่ ความตาย

   
 41. ด.ช.ฌัฐวุฒิ ด้วงเมฆ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:55 am

  ผมได้ดูถึงตอนทางสายกลาง

   
 42. ด.ญ.จิราพัชร สุขพันธ์

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:55 am

  ข้าพเจ้าได้ดูภาพยนต์การ์ตูนพระพุทธเจ้าถึงตอน พระพุทธเจ้าเดินทางสายกลาง
  ข้าพเจ้าได้รู้ว่า ความเป็นมาของพุทธประวัติ และ ได้เข้าใจความเป็นอยู่ของคนในสมัยก่อนค่ะ

   
 43. นราวิชญ์ ยังกิจการ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:56 am

  ข้าพเจ้าได้รู้ว่าพระพุทธเจ้า เดิน ถึงทางสายกลาง

   
 44. ด.ญ.เบญจวรรณ ยาวศิริ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:56 am

  พระพุทธเจ้าได้สอนให้รู้จักการเดินสายกลางและได้รู้ของพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าและได้รู้ว่าพระพุทธเจ้า ได้ออกบวชและได้รู้เรื่อง การเกิด การแก่ การเจ็บ การตาย

   
 45. อาทิตยา เอี่ยมเวียง

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:56 am

  วันนี้ข้าพเจ้าได้ดูถึงตอนเดินทางสายกลางเเละได้ความรู้ว่าการอดอาหารมันไม่ได้ดีหรือจะสำเร็จด้วยการบรรลุธรรมเเบบไม่อดอยาก

   
 46. อมรรัตน์ รุ้งเเก้ว

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:57 am

  ได้ความรู้และได้ดูถึงตองพระพุทธเจ้าจะเดินสายกลางและพระพุทธเจ้าได้มีความเมตตาเเละพระพุทธเจ้ามีความคิด สงสาร และพระพุทธเจ้าได้เห็น คนที่กำลังเกิด แก่ เจ็บ ตาย

   
 47. เด็กหญิง สุภัตรา หวังบุญ

  มิถุนายน 2, 2017 at 4:58 am

  ได้ความรู้เกี่ยวกับการ์ตูนพุทธประวัติดูถึงตอนพระพุทธเจ้าตัดสินใจที่จะเดินสายกลางสนุกมากค่ะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: