RSS

Monthly Archives: กรกฎาคม 2012

พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย แปลว่า แก้ว ๓ ประการ หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ๓ อย่าง ซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดสำหรับพุทธศาสนิกชน อันได้แก่

๑. พระพุทธ คือพระพุทธเจ้า

๒. พระธรรม คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

๓. พระสงฆ์ คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้รู้ความจริง คือ ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทางสั่งสอน

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ย่อมมีคุณเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกัน จะแยกออกจากกันโดยเฉพาะไม่ได้ ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก่อนแล้วสอนให้พระสงฆ์รู้ธรรม พระธรรมนั้น พระสงฆ์ย่อมจำทรงไว้พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้สืบต่อ พระศาสนาโดยกาละและเทศะไม่มีขอบเขตสุด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ อย่างนี้ เปรียบด้วยวัตถุวิเศษที่มีราคาอย่างสูง คือ แก้ว จึงเรียกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่า รัตนะ คือ แก้ว ๓ ดวง ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือแก้ว ๓ ดวงนี้ว่ามีคุณ ย่อมจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่ตน ย่อมมีอำนาจกำจัดภัยอันตรายต่างๆ ได้ จึงนับถือไหว้กราบทำสักการะบูชา ตามวิธีแห่งข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

ขอบคุณที่มา  คลังปัญญาไทย

โฆษณา