RSS

Category Archives: หน่วยบรรยากาศการเรียน

บรรยากาศการเรียนการสอน

บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบูรณาการ
ระหว่างวิชาพระพุทธศาสนาและวิชาสุขศึกษา

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขและปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม

 

โฆษณา