RSS

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาพระพุทธศาสนา 1 รหัสวิชา ส21105 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง จำนวน 0.5 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 1

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ สร้างความคิดรวบยอด นำภูมิปัญญาท้องถิ่น สภาพปัญหาชีวิต สภาพแวดล้อม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักเห็นคุณค่าในเรื่องต่อไปนี้
ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา เรื่องการสังคายนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย ความสำคัญของพระพุทธศาสนาต่อสังคมไทย ในฐานะเป็นศาสนาประจำชาติ สถาบันหลักของสังคมไทย สภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง และครอบคลุมสังคมไทย พระพุทธศาสนากับการพัฒนาตนและครอบครัว พุทธประวัติ สรุปและวิเคราะห์พระพุทธประวัติ เรื่อง ประสูติ เทวทูต 4 การบำเพ็ญทุกรกริยา การแสวงหาความรู้ พุทธสาวก พุทธสาวิกา พระมหากัสสัปปะ พระอุบาลี พระอนาถบิณฑิก นางวิสาขา ชาดก เรื่องอัมพชาดก ติตติรชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง พระเจ้าอโศกมหาราช พระโสณะ พระอุตตระ
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เรื่อง พระรัตนตรัย ( พุทธคุณ 9 ) อริยสัจ 4 ทุกข์ (ธรรมที่ควรรู้) : ขันธ์ 5- ธาตุ 4 ,สมุทัย(ธรรมที่ควรละ) : หลักกรรม ความหมายและคุณค่า อบายมุข 6 , นิโรธ(ธรรมที่ควรบรรลุ) : สุข 2 กายิก,เจตสิก) คิหิสุข , มรรค(ธรรมที่ควรเจริญ) : ไตรสิกขา กรรมฐาน 2 ปธาน 4 โกศล 3 มงคล 38 ในเรื่องไม่คบคนพาล คบบัณฑิต บูชาผู้ที่ควรบูชา พุทธศาสนสุภาษิต คือ ยํ เว เสวติ ตาสิโท (คบคนเช่นไร เป็นคนเช่นนั้น) อตตนา โจทยตตานํ (จงเตือนตนด้วยตน) นิสมม กรณํ เสยโย (ใคร่ครวญก่อนทำจึงดี) ทุราวาสา ฆราทุกขา (เรื่อนที่ครองไม่ดี นำทุกข์มาให้)
เกิดการรักการเรียนรู้พระพุทธศาสนา โดยการบำเพ็ญประโยชน์ รักษาวัด ประพฤติ ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อสาวก หลักศาสนาพิธี เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมและสามารถนำหลักธรรมไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ การทำงานอย่างมีคุณค่าต่อชีวิตตนเอง และสังคมโดยรวม

1.1 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/4 ,ม.1/5 ,ม.1/8

1.2 ม.1/1 , ม.1/2 ,ม.1/3

รวม 8 ตัวชี้วัด

โฆษณา
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: