RSS

พระพุทธคุณ 9

คำว่า พุทธคุณ”  ในพจนานุกรม พุทธศาสน์ ของรองศาสตราจารย์ดนัย ไชยโยธา ได้ให้ความหมายไว้ว่า
พุทธคุณ ๙ คือ คุณความดีของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ดังที่นักปราชญ์ได้ร้อยกรอง เพื่อให้เป็นบทสวดสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐไว้ดังนี้

๑. อรหํเป็นพระอรหันต์ มีคำแปลและความหมายอย่างน้อย ๔ ประการ ดังนี้
     ๑.๑ เป็นผู้ควร คือ ผู้ทรงสั่งสอนสิ่งใดก็ทรงทำสิ่งนั้นได้ด้วย เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์
     ๑.๒ เป็นผู้ไกล คือ ผู้ทรงไกลจากกิเลสและบาปกรรม เพราะทรงละได้เด็ดขาดแล้วทั้งโลภ โกรธ และหลง
     ๑.๓ เป็นผู้หักซี่กำแพงล้อสังสารวัฏ คือ ผู้ทรงตัดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏได้แล้ว
     ๑.๔ เป็นผู้ไม่มีข้อลี้ลับ คือ ผู้ทรงไม่มีบาปธรรมทั้งที่ลับและที่แจ้ง เป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่น และเป็นผู้ควรได้รับความเคารพของผู้อื่น Read the rest of this entry »

โฆษณา
 

พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย

พระรัตนตรัย แปลว่า แก้ว ๓ ประการ หมายถึง สิ่งที่มีคุณค่ายิ่ง ๓ อย่าง ซึ่งเป็นที่เคารพสูงสุดสำหรับพุทธศาสนิกชน อันได้แก่

๑. พระพุทธ คือพระพุทธเจ้า

๒. พระธรรม คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตาม

๓. พระสงฆ์ คือผู้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนได้รู้ความจริง คือ ธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทางสั่งสอน

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ นี้ย่อมมีคุณเกี่ยวพันเป็นอันเดียวกัน จะแยกออกจากกันโดยเฉพาะไม่ได้ ด้วยพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมก่อนแล้วสอนให้พระสงฆ์รู้ธรรม พระธรรมนั้น พระสงฆ์ย่อมจำทรงไว้พระสงฆ์เป็นสาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้สืบต่อ พระศาสนาโดยกาละและเทศะไม่มีขอบเขตสุด พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ทั้ง ๓ อย่างนี้ เปรียบด้วยวัตถุวิเศษที่มีราคาอย่างสูง คือ แก้ว จึงเรียกพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่า รัตนะ คือ แก้ว ๓ ดวง ผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนาก็คือนับถือแก้ว ๓ ดวงนี้ว่ามีคุณ ย่อมจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกแก่ตน ย่อมมีอำนาจกำจัดภัยอันตรายต่างๆ ได้ จึงนับถือไหว้กราบทำสักการะบูชา ตามวิธีแห่งข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนา

ขอบคุณที่มา  คลังปัญญาไทย

 

กิจกรรมนักเรียน เรื่องพุทธประวัติ

กิจกรรมนักเรียน เรื่อง พุทธประวัติ
นักเรียนวาดภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติตอนที่นักเรียนประทับใจ

ผลงานนักเรียน
หลังจากที่นักเรียนได้ชมผลงานของเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้ว 
ให้นักเรียนเขียนแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนด้วยครับ

 

ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธเจ้า

ภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธเจ้า

 เมื่อนักเรียนได้ชมภาพยนตร์การ์ตูนพระพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้ว  ให้นักเรียนเขียนความรู้สึกที่ได้จากการชมภาพยนตร์การ์ตูนชุดนี้

 

กิจกรรมนักเรียนเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา

กิจกรรมนักเรียนเรื่องความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ให้นักเรียนเขียนเรียงความเกี่ยวกับความสำคัญของพระพุทธศาสนา โดยตั้งชื่อเรื่องที่เหมาะสม

 ผลงานนักเรียน